Regulamin Gabinetu Masażu i Kosmetyki

 1. Personel Centrum Urody zobowiązany jest do poszanowania prywatności Klienta.
 2. Personel Centrum Urody zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu bądź też wykonywanej usługi oraz wykonać go według obowiązujących w Centrum Urody zasad i wskazań.
 3. Personel Centrum Urody zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu/zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia personelu Centrum Urody o ww. chorobie i uzyskaniu zgody na zabieg - opłata wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona. 
 4. Personel Centrum Urody zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu/zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.). 
 5. Opłata wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona. 
 6. Każdy Klient Centrum Urody zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 7. Godziny otwarcia Centrum Urody: 10:00 – 19:00 (7:00 – 10:00 po wcześniejszym umówieniu) poniedziałek-piątek w dni robocze oraz w wybrane weekendy. 
 8. Centrum Urody nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w gabinecie.
 9. Klient Centrum Urody zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i       P. Poż., oraz wykonywania poleceń pracowników Centrum Urody.
 10. Klient Centrum Urody ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie gabinetu z przyczyn zależnych od Klienta. 
 11. Podczas korzystania z rollmasażu bezwzględnie zabrania się spożywania napoi i jedzenia. W razie nagłej potrzeby Klient zobowiązany jest przerwać masaż/zabieg, usiąść z boku, napić się tak aby nie zagrażać potraceniu i oblaniu innej osoby lub przedmiotów znajdujących się w Centrum Urody. Przerwy w masażu spowodowane z przyczyn niezależnych od Centrum Urody wliczane są w czas trwania zabiegu.
 12. Na zajęciach: rollmasażu i platformy Klient zobowiązany jest do używania zmiennego obuwia, leginsów, T-shirt oraz skarpet. W przypadku braku jakiejkolwiek z wyżej wymienionych rzeczy personel Centrum Urody zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu, a opłata wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona. 
 13. Klient ma możliwość wykupienia masaży/zabiegów w „serii” – otrzymując karnet na daną serię. Przy wykupie serii masaży/zabiegów obowiązuje opłata „z góry”.
 14. Każdy karnet objęty jest terminem ważności (max 3 miesiące).
 15. O ważności karnetu decyduje jego data rozpoczęcia lub kupna (zależy od pisemnych ustaleń z personelem Centrum Urody).
 16. Karnet na ograniczoną ilość wejść rozliczany jest: 1 godzina = 1 wejście. 
 17. Jest możliwość podziału dodatkowej tzw. godziny na 10, 15, 20, 30 min. 
 18. Niewykorzystane wejścia mogą być przeniesione na następny karnet (o tej samej wartości) i wykorzystane w 2giej kolejności.
 19. Promocje nie łączą się. 
 20. W przypadku nieuzgodnionej uprzednio z personelem Centrum Urody rezygnacji z zajęć lub nieobecności Klienta na umówionym zabiegu/masażu, Centrum Urody nie zwraca wpłaconych pieniędzy. W związku z powyższym personel Centrum Urody zwraca się z prośbą o przemyślane wnoszenie opłat,  głównie gdy dotyczy to karnetów.
 21. Klienci Centrum Urody są zobowiązani do zglaszania wszelkich dolegliwości (m.in. chorób serca, nowotworów, stanów zapalnych, przebytej żółtaczki i wszelkich chorób przebytych w ostatnim czasie) wykonującemu zabieg kosmetyczny lub masaż.
 22. Wykonującemu zabieg należy zgłosić fakt bycia w ciąży lub bycia w okresie połogowym oraz posiadania rozrusznika, protezy lub wkładki domacicznej.
 23. W przypadku złego samopoczucia, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Centrum Urody.
 24. W przypadku braku zgłoszenia pracownikowi Centrum Urody natychmiastowej informacji o uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia w związku z korzystaniem z usług Centrum Urody będą one bezzasadne, chyba, że zostały one spowodowane przez gabinet lub jego personel w sposób zawiniony.
 25. W przypadku podjęcia przez Klienta programu mającego na celu poprawę figury/kondycji/zdrowia wg wskazówek programu personelu Centrum Urody odpowiedzialność za jej rezultaty bądź konsekwencje ponosi Klient. 
 26. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc. Warunkiem jest niezwłoczne powiadomienie telefonicznie Centrum Urody o chorobie (minimum dwutygodniowej) .
 27. Klient ma możliwość przełożenia/odwołania telefonicznie zarezerwowanego masażu/zabiegu co najmniej 24h przed zarezerwowanym terminem w innym przypadku zabieg przepada a Klient zobowiązany jest ponieść koszt takiego masażu/zabiegu.
 28. W przypadku nie przybycia na umówioną godzinę ustalanego masażu/zabiegu bez wcześniejszego poinformowania pracowników Centrum Urody zabieg automatycznie zostaje utracony.
 29. W trosce o wysoką jakość usług w Centrum Urody Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu/zabiegu. Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość minut spóźnienia danego Klienta. Czas podany obejmuje czas wejścia do pomieszczenia masażysty/kosmetyczki i samego masażu/rollmasażu.
 30. Personel Centrum Urody zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego masażu/zabiegu do 24 godzin przed jego terminem. 
 31. Zakup masażu/zabiegu/produktu lub korzystanie z innych usług w Centrum Urody równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez wyżej wymienionego Centrum Urody oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 32. Opłaty za masaż/zabiegi pobierane są przed lub bezpośrednio po masażu/zabiegu wg umownego cennika i nie podlegają zwrotowi. 
 33. Cennik usług Centrum Urody może ulec zmianie. 
 34. Niniejszy regulamin reguluje wszelkie dotychczasowe ustalenia Centrum Urody. 
 35. Właściciel Centrum Urody zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
 36. Wszelkie zmiany w regulaminie będą wcześniej podawane do wiadomości Klientów
 37. W przypadku przekazania danych osobowych personelowi Centrum Urody, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Centrum Urody, zgodnie z ustawa z dnia 29.081997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r.nr101,poz.926 ze zm.) do celów właściwej obsługi Klienta.

Centrum Urody - salon odnowy biologicznej

3-go Maja 37F/1
81-396 Gdynia

Godziny otwarcia Centrum Urody:

10:00 – 19:00 zapisy telefoniczne (7:00 – 10:00 możliwość wykonania usługi na potrzeby klienta) poniedziałek-piątek, w dni robocze oraz w wybrane weekendy.